top of page

2019

Rozebroeken

Jus roz.jpg

Blijkbaar is er zo veel belangstelling voor dit dossier, dat wij beslist hebben om de stukken die wij in ons bezit hebben op onze site te plaatsen.

Wil je iets toevoegen, m.b.t. dit dossier zend het ons dan via ons e-mailadres.

Gelieve de stukken alleen te gebruiken binnen de grenzen van de wet.

Vonnis dd. 2019-03-05

vonnis rozebroeken.JPG

Inbreuken op art. 561 strafwetboek

                        

‘Artikel 561, 1° Strafwetboek stelt’ het zich schuldig maken van een nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan verstoord worden’ strafbaar.

Het gaat hier over lawaai in de ruime zin van de betekenis. De aard van het lawaai is van geen belang. Evenmin is de wijze waarop het geluid wordt voortgebracht, van belang.

Enkel het nachtlawaai dat de rust van de inwoners verstoort of kan verstoren, is strafbaar. Het is voldoende dat het nachtlawaai de rust kan verstoren. Het is dus niet noodzakelijk dat de rust ook effectief verstoord werd. Het nachtlawaai is enkel strafbaar in bewoonde plaatsen of in de nabijheid ervan. De wettekst heeft het ook enkel over inwoners en dus niet over publiek of voorbijgangers, zodat de vaststellingen van de verbalisanten op straat niet dienstig zijn ter beoordeling van deze zaak. Het begrip ‘rust’ moet ruim geïnterpreteerd worden.

Enig opzet is niet vereist. Ook onopzettelijk voortgebracht nachtlawaai kan voldoende zijn om een inbreuk op artikel 561, 1° Strafwetboek op te leveren. Iedereen moet de gepaste maatregelen nemen om te beletten dat door zijn of haar schuld de nachtrust van de buurtbewoners verstoord wordt.
 

Inbreuken op art. 7 politiereglement

 

Artikel 7 Het is verboden, van 22.00 u tot 6.00 u ‘s morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

 

Inbreuken op art. 417 bis 3°

 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

Foltering: elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt;

Onmenselijke behandeling: elke behandeling waardoor een persoon opzettelijk ernstig geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht, onder meer om van hem inlichtingen te verkrijgen of bekentenissen af te dwingen of om hem te straffen, of om druk op hem of op derden uit te oefenen, of hem of derden te intimideren;

Onterende behandeling: elke behandeling die in de ogen van het slachtoffer of van derden een ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid uitmaakt.

 

Foltering door geluidsgolven, onthouding van slaap, gebruik van geluid als wapen.

 

bottom of page