top of page

Auteur: Eddy Vanzieleghem 

Intelligent mobiel

bronbestand: intelligenmobiel.jimdo.com

Persbericht: dinsdag 26 september 2018

ADVIEZEN VOOR HET VOLGEND STADSBESTUUR

                                                                

INTELLIGENT MOBIEL gelooft niet in enkel lokale oplossingen want Gent is geen eiland, zeker niet qua mobiliteit. Beperken van bedrijfswagens en dieselvoertuigen, ontwikkelen van een mobiliteitskaart voor vlotte combinatie vervoermodi, optimaliseren van het autogebruik en de wegeninfrastructuur door slimme systemen, een versnelde uitbreiding van een veilige fietsinfrastructuur en vooral investeren in een adequaat openbaar vervoer. Dit kan enkel met een integrale aanpak en taakverdeling over alle bestuursniveau's heen.

 

WELKE AANVULLENDE LOKALE MAATREGELEN ZIJN VOOR GENT DAN WEL RELEVANT ?

Voor alle hieronder vermelde voorstellen is er meestal ruimte nodig. Bij het opmaken van alle stedenbouwkundige plannen op zowel wijk- als stedelijk niveau dient er meer aandacht besteed te worden aan het vrijwaren of creëren van ruimte om de nodige infrastructuur voor mobiliteit te ontwikkelen. Daaronder valt ook ruimte voor de parkeerinfrastructuur van zowel fietsen, auto's als andere vervoermiddelen, al dan niet op privaat als openbaar domein.

 

OPENBAAR VERVOER (stedelijk en i.s.m. DE LIJN):

 • qua ruimte-inname en hinder afgestemd op de tracés met andere weggebruikers (de binnenstad) of op eigen bedding (Ringtram, mini metro in bijv. de Leiebedding, ...);

 • comfortabeler,  leesbaarheid tramkeuze, grotere frequentie en tijdsgebied, ...;

 • prijs regulerend i.f.v. piek- of daluren en drempelverlagend in gebruik (bijv. via mobiliteitskaart of bankkaart);

 • betere aansluitingen op een ruimer netwerk van transportknooppunten aan stations, invalswegen, P & R's, stadsring en vermijden doorkruisen van het voetgangersgebied

 

PARK & RIDES ALS VERLENGSTUK AUTO VOOR BINNENSTAD:

 • gelegen in de buurt van invalswegen, afritten, ringwegen, ....;

 • altijd aansluitend op openbaar vervoer (tram, bus, shuttle...)  met voldoende frequentie, capaciteit en uitgebreid tijdsgebied (bijv. van 6 u tot 1 u) en fietsdeelpunt;

 • herkenbare ligging, veilig en niet afgelegen (sociale controle);

 • combinatie met mobiliteitskaart (bijv. parking incl. tramticket, fietsenhuur, shuttle, ....)

 

VERDER UITBOUWEN FIETSNETWERK:

 • veilige fietspaden op belangrijkste verbindingsassen van randgemeenten naar centrum en ringfietspad;

 • bij voorkeur gescheiden van andere vervoersmodi (vermijden tramsporen) en voldoende breed;

 • veilige kruising op drukke verkeersknooppunten (lichten, onder- of bovengrondse kruisingen);

 • voldoende fietsenparkings, zowel op transportknooppunten, in woonwijken als in de binnenstad (eventueel betalend)

 

SECTOREN EN KNIPPEN:

De opdeling van de binnenstad in sectoren met artificiële knippen wordt best bijgestuurd om velerlei redenen vermeld in de eindnota van INTELLIGENT MOBIEL.

 

Om een veilige en vlotte mobiliteit in de binnenstad te waarborgen zouden de sectoren best in oppervlakte verdubbelen (2 wordt 1). Zo bekomt men minstens twee circulatielussen per sector en voldoende in- en uitgangen naar de ring. Dit zal de drukte op de in-en uitvalswegen halveren en woonstraten minder belasten. Bovendien is dit veiliger in noodsituaties (ongeval, brand, wegenwerken, verbouwingswerken, ...). De uitwerking van de lussen moet leesbaarder (bijv. rechtsdraaiend, ...) en beter aangepast aan de morfologie van het wegennet. Sommige wijken zoals Rabot en Brugse Poort kunnen daarmee uit hun isolement gehaald worden en zich economisch herstellen.

 

De huidige formule van knippen kan vervangen worden door alternatieven als éénrichtingsverkeer of variabele knippen met nummerplaatherkenning door middel van APNR-camera's om bijv. gratis doorgang te verlenen of  tol te heffen. Deze tol kan tijdstip- of file-gerelateerd  zijn (bijv. vrije doorgang na 19 uur, weekends, seizoensgebonden...). Met dit systeem kan er voor bewoners, zorgverstrekkers, tijdelijke dienstverleners, auto's met meer inzittenden (carpooling), enz...  gemakkelijker een doorgangsbeleid gevoerd worden.

 

DIT IS EEN AANZET VOOR EEN  DIALOOG MET ALLE DESKUNDIGEN, ACTOREN EN BETROKKENEN OM DE PIJNPUNTEN VAN DIT CIRCULATIEPLAN NA DE VERKIEZINGEN GEFASEERD WEG TE WERKEN.

bottom of page