top of page

Gent, 5 september 2021

De LEZ als afleidingsmaneuver

voor een falend milieubeleid van het Gentse stadsbestuur.

Beleid  luchtkwaliteit  gemanipuleerd door anti-autopolitiek

Dat het in Gent fout loopt inzake milieuhandhaving weet intussen iedereen, maar wat de Gentenaars niet weten dat de verantwoordelijke schepen mee aan de basis ligt van dit wanbeleid. In de beleidsnota 2014 staat houtrook als belangrijkste vorm van milieuhinder en fijnstof niet eens vermeld. Op blz. 54 geeft de schepen letterlijk toe dat fijnstof  verantwoordelijk is voor astma en het leven verkort met 18-36 maanden. Verder staat op deze blz. dat 66% van de ondervraagde Gentenaars slechte luchtkwaliteit associeert met gezondheidsklachten.

 

Op dezelfde bladzijde staat volgende zin:

"In een stedelijke context worden schadelijke stoffen vooral geproduceerd door het wegverkeer, voornamelijk door dieselmotoren."

Dat was geen correcte weergave van de realiteit.

 

Op blz.2 van het luchtkwaliteitsrapport van de stad Gent staat het volgende: In Gent-centrum en de agglomeratie Gent zijn de huishoudens verantwoordelijk voor het grootste deel (54 tot 74%) van de uitstoot van fijn stof. In Gent-centrum is maar liefst 74% van de uitstoot van het fijnste stof (PM2,5) afkomstig van de huishoudens. Het grootste deel (90%) daarvan wordt veroorzaakt door houtverbranding.

 

Verkeer is verantwoordelijk voor 18 tot 26% van de uitstoot van fijn stof in Gent-centrum en de agglomeratie Gent. Ongeveer de helft daarvan wordt uitgestoten door dieselwagens. De andere helft is te wijten aan slijtage van de banden, remmen en het wegdek en het opnieuw opwaaien van stof.

 

Wat de beleidsnota betreft hebben wij na grondig inhoudelijk onderzoek ontdekt dat het stadsbestuur de toelichting m.b.t. houtrook bij de grafieken welke het overnam van de VMM, verwijderde.

 

In het luchtkwaliteitsrapport (blz. 3) van 2014 staan de percentages welke het stadsbestuur overnam uit een presentatie (blz. 6) van de VMM. Wie beide documenten grondig doorneemt kan zien dat de VMM zich de moeite deed om naast de percentages voor fijnstof te vermelden dat dit voor de huishoudens vooral toe te schrijven is aan houtverbranding. Deze toelichting is in het rapport van het Gents stadsbestuur verdwenen. 

 

Je zou voor minder in actie schieten, maar de betrokken schepen vond het blijkbaar wel nodig om intussen een quasi nutteloze LEZ in te voeren en de hoofdoorzaak van de luchtvervuiling te verzwijgen en zo straal te negeren.

 

Wat de invoering van het de LEZ en het circulatieplan betreft kreeg het stadsbestuur nochtans in 2014 een belangrijk signaal van Susanne van Brussel, een studente die zich de moeite deed om een rapport te schrijven over meer dan 100 LEZ zones in Europa. Ze werd in haar inspanning o.a. bijgestaan door een medewerker van de schepen van milieu. In het rapport staat op blz.101 vertrouwelijk materiaal over de stagnatie van verkeer in Gent. Het circulatieplan verplaatste de luchtvervuiling van de binnenstad naar de kwetsbare verkeersassen en is gebaseerd op wankele assumpties.

 

Wie bovenstaande rapporten gelezen heeft kan niets anders besluiten dan dat het gevoerde beleid weinig met een verbetering van de luchtkwaliteit te zien heeft.

 

"De Gentse aanpak van de slechte luchtkwaliteit is een opeenstapeling van het ontkennen van de feiten, totale afwezigheid van handhaving van de milieuwetgeving en de invoering van maatregelen zoals een LEZ die weinig impact hebben op het milieu maar bewoners (vooral armere gezinnen) en bedrijven treffen".

 

 

Regelgeving

 

Onbegrijpelijk zijn de vereisten rond afvoerkanalen in het Gentse stedelijk Bouwreglement. Enerzijds moeten alle afvoerkanalen beantwoorden aan de Vlarem II norm maar enkele regels verder staat dan weer dat een houtkachel mag uitmonden op 4 meter van een raam. In tegenstelling tot een kanaal voor voedselbereiding welke moet uitmonden op 10 meter. Hier had het Gents stadsbestuur een prachtig instrument in handen om een belangrijke bron van luchtvervuiling aan te pakken. Maar helaas…. 

 

Wie kennis wil nemen surft best eens naar:

https://www.burgerplatform.gent/partij-groen-en-klimaat

Op 08/02/2017 zonden wij een mail naar het kabinet van de betrokken schepen met een vraag om overleg over de houtrookhinder. Haar kabinetsmedewerker weigerde dit onderhoud schriftelijk. De reden voor deze weigering zou heel snel duidelijk worden… Leest u even mee…

 

Handhaving, belangenvermenging en misleiding op bestuurlijk niveau.

 

Burgerplatform Vlaanderen heeft de laatste jaren expertise opgebouwd op het vlak van luchtvervuiling. De sensibilisering daaromtrent heeft als gevolg dat onze organisatie regelmatig gecontacteerd worden door radeloze en bezorgde burgers. Na consultatie van onze website, vooral wat betreft handhaving, komen ze tot de vaststelling dat hun dossier niet correct opgevolgd wordt.

Hieronder enkele voorbeeldcases:

 

a/ Klacht houtrookhinder van woonboot aan Baudelopark.

 

Een melding van houtrookhinder afkomstig van een woonboot in de buurt van een school aan het Baudelopark werd niet behandeld. Jarenlang werden duizenden scholieren geconfronteerd met giftige rook op weg naar school en bij het sporten.

 

b/ Verbranding afbraakmateriaal in Gent centrum en te lage schouwhoogte - GEEN PV.

 

In 2017 werd bij het parket te Gent een drievoudige klacht neergelegd tegen houtstokers welke in Gent betrapt werden bij het verbranden van behandeld afbraakmateriaal. Bij twee houtstokers werden inbreuken vastgesteld op de schouwhoogte. Op één plaats was de immissie van houtrook dermate groot dat de brandweer diende tussen te komen om burgers te evacueren. In het dossier zit het verslag van een gerechtsdeurwaarder. Inspecteurs van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Stad Gent negeerden dat er afbraakmateriaal verbrand werd. Op die manier werd bewijsmateriaal onttrokken aan het parket waardoor de rechtsgang belemmerd werd. Intussen zijn de constructies verjaard en kan het stadsbestuur zogezegd niet meer optreden.

 

Toen Burgerplatform Vlaanderen na twee jaar bij het parket informeerde naar het onderzoek bleek het dossier spoorloos verdwenen. Een vraag om opheldering bij het parket naar de mysterieuze verdwijning werd tot op heden niet beantwoord.

 

c/ Ambtenaren stad Gent en buurtbewoners (en klanten?) blootgesteld aan houtrook

In de periode 2017-2021 loosde een restaurant dat kookt op open houtvuur, 6 miljoen m3 giftige aerosols per jaar en bezoedelde zo jarenlang een deel van de binnenstad. Toen leden van Burgerplatform Vlaanderen op 21 juli 2021 aan het betrokken gebouw passeerden belden ze zelfs de brandweer omdat het leek op een brand. Zie film. Toen in het kader van de openbaarheid van bestuur het dossier opgevraagd werd bleek de installatie volledig in strijd te zijn met het stedenbouwkundig reglement van de stad Gent en de geldende milieunormen. De rookconcentratie in het restaurant was dermate groot dat de rook via het intern ventilatiesysteem verspreid werd over gans het gebouw. De ambtenaren van de stad Gent welke op de bovenverdiepingen werken klaagden over irritatie en hinder bij het ademhalen.  Ondanks zeer hoge concentraties Pak’s, dioxines en CO bleef het restaurant netjes, weliswaar met enkele bijkomende filters, in functie en werden alle klachten van omwonenden straal genegeerd. Na de afbraak van de aanbouw, werd de houtrook geloosd bovenop het afbraakpuin, richting sluis en terrassen aanpalend plein. Intussen is de uitbating stilgelegd.

 

d/ Zeer ernstige rookhinder van een restaurant/bakkerij in de buurt van het Zuid te Gent 

 

Sedert 2014 werd in de buurt van het Zuid een restaurant ingericht waar pizza’s en brood gebakken wordt op houtvuren. In de bouwaanvraag van destijds werd al voorbehoud geformuleerd. Kort na de bouw werd al een PV opgemaakt omdat de uitgang van de dampkap niet conform was met het stedenbouwkundig reglement. Reeds jaren klagen buurtbewoners terecht over houtrook immissie in hun woning of appartement. Toen Burgerplatform Vlaanderen in het kader van de openbaarheid van bestuur het dossier opvroeg werd vastgesteld dat de uitbater schriftvervalsing pleegde m.b.t. de hoogte van de schouwen t.o.v. de nok.

 

Een controleur welke een plaatsbezoek aflegde aanvaardde deze verklaring. De twee rookuitgangen mondden uit op dezelfde hoogte van de nok waardoor de rook door turbulentie afgevoerd wordt naar de grond. 

 

Burgerplatform Vlaanderen lichtte het stadsbestuur in van het bouwmisdrijf maar moet vaststellen dat de feiten tegen 21/09/2021 verjaard zullen zijn. Het restaurant verstookt dagelijks 60 kg hout gedurende 6 dagen per week. Dat is 18.720 kg/jaar. In deze emissies zitten PAK’s, VOS, dioxines, zware metalen, enz. Wij schatten het emissie volume bij een normaal regime van 8 uur/dag/6d/w op 4,2 tot 5 miljoen m3/jaar aan giftige aerosols. De hoeveelheid verbrand hout staat gelijk aan 1,5 miljard vrachtwagen kilometers per jaar. 

In alle bovenstaande dossiers is dezelfde groep ambtenaren betrokken onder de verantwoordelijkheid van de schepen van milieu.

Besluit

Streven naar gezonde lucht voor alle Gentenaars, een ambitie die meermaals wordt gehanteerd door ons stadsbestuur, blijkt een loze belofte. De auto als vervuiler wordt, met bitter weinig resultaat en met een zware tol voor de bewoners en bedrijven in de binnenstad, ideologisch vervolgd, terwijl het hoofdaandeel van de luchtvervuiling, ongemoeid wordt gelaten.

Wat voor zin heeft het wetten te maken, als de handhaving, niet alleen in Gent, maar over gans Vlaanderen, faalt. Voor alle slachtoffers, die in de steek worden gelaten, zijn dit soms drama’s. Als men het geloof in de politiek wil herstellen, moet men klachten van burgers ernstig nemen en werk maken van een resultaatgerichte handhaving.

Enkele cijfers

 

In ons rapport over houtrook immissie in woon- en publieke gebouwen zit bewijsmateriaal dat houtstook in Vlaanderen verantwoordelijk is voor 3,6 miljard euro gezondheidsschade en 80 duizend Daly’s per jaar

(Disability-adjusted life years:  levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen, of DALY's zijn een maat voor de totale last die ontstaat door ziektes.)

 

Voor België mag je rekenen op min. 7,5 miljard euro per jaar. Volgens het European Environment Agency (EEA) stierven in 2016 in België 9.300 burgers vroegtijdig aan PM2,5

 

Indien je deze emissies zou weggommen uit het straatbeeld of ze minstens zou ontmoedigen met een adequaat handhavingsbeleid dan zou iedereen onmiddellijk kunnen vaststellen hoe zinloos de LEZ in Gent is.

 

Als je meer wilt vernemen over het nut om de LEZ in de Gentse binnenstad te handhaven, dan kan je ons artikel van

18 januari 2019 nog eens doornemen.  

 

Personen met identieke ervaringen of pers die meer specificaties willen omtrent bovenvermelde dossiers, kunnen contact opnemen via het contactformulier op onze website.

 

 

Jurgen Gielen en Eddy Vanzieleghem.

Voor het Burgerplatform Vlaanderen.

bottom of page