top of page

De Parkeerkaart  

Voorgeschiedenis

Op 9 januari 2007 publiceerde de Belgische regering een nieuw Ministerieel- en Koninklijk besluit dat de vervanging van de bewonerskaart door een parkeervergunning moest regelen.

https://www.wegcode.be/actueel/1263-bewonersparkeerkaart

https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-090107/940-art1-9

De vervanging van bewonerskaarten door parkeervergunningen kwam er om tegemoet te komen aan de noodzaak om dienstverleners in de mogelijkheid te stellen om zich tijdelijk te parkeren op plaatsen waar voorheen alleen bewoners konden parkeren. Ten einde aan de bevolking een betaalbare dienstverlening te garanderen.

 

Definitie dienstverleners kan u terugvinden op onderstaand link

http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel57

Tevens wilde de regering tegemoet komen aan richtlijn 2000/78/EG van de raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Het Gents stadsbestuur verwijst sedert 2007 in al haar retributiereglementen naar het besluit van 9 januari 2007 en werkte een regeling uit die in eerste instantie tegemoet kwam aan haar eigen personeel, en bovendien een flagrante inbreuk vertegenwoordigt op de richtlijn 2000/78/EG https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32000L0078

In 2003 schreef ik over deze kwestie al een brief naar Burgermeester Beke met de vraag om een regeling uit te werken, hij stuurde het dossier door naar Karin Temmerman, die in die periode schepen was van Mobiliteit en Stedenbouw. Zij ondernam niets met dit dossier.

Wanneer het stadsbestuur op 30/06/2014 haar parkeerplan 2020 voorstelde aan de pers, zal het niemand ontgaan zijn dat de nota bol stond van de goede intenties. Een van de begeleidende maatregelen staat aangekondigd op blz. 14: Maatwerk blijft nodig, met een speciale vergunning mogen specifieke doelgroepen overdag tussen 09 en 18 uur (max 2 uur) parkeren op bewonersplaatsen (vb. loodgieters, mantelzorgers).

Als zaakvoerder van een bedrijf dat al 35 jaar in Gent Centrum werkt vroeg ik die vergunning aan op 23/02/2017 (MB-17-02276) en kreeg hierop als antwoord:

Deze folder dateert van minstens drie jaar geleden, niemand van de huidige medewerkers heeft daar nog aan meegewerkt.  De informatie in de folder klopt niet, een aantal mogelijkheden zijn nadien bijgestuurd. Als u deze folder online heeft aangetroffen, dan weten we graag waar hij staat zodat we hem kunnen verwijderen of kunnen vragen om hem te verwijderen. Zo vermijden we dat iemand foute informatie krijgt.

Na enkele mails krijgt het dossier plots een andere referentie: MB-17-02454 en volgt volgende mail:

Gent heeft geen speciale parkeerkaarten voor technici. Welke speciale vergunningen we wel hebben, vindt u hier :

 

https://mobiliteit.stad.gent/met-de-auto/parkeren-op-straat/parkeervergunningen-voor-specifieke-doelgroepen.

Het gaat om bewoners, zorgverstrekkers, autodelen, veegwagens en marktkramers. Andere groepen zijn er momenteel niet. Het klopt dat andere steden die parkeerkaarten wel hebben, maar dat behoort tot de autonomie van de steden. Iedere gemeente en stad kan zelf bepalen wat mag en niet. Met vriendelijke groeten. Yves De Baets Mobiliteitslijn.

 

Op blz.8 wordt de afschaffing van de blauwe zone aangekondigd, door deze maatregel in te voeren zonder de  parkeervergunning voor technische dienstverleners in te voeren, wordt aan duizenden Gentenaars de toegang tot een betaalbare dienstverlening ontzegd.

Inbreuk gelijke kansen decreet

Dat is een inbreuk op afdeling II art.20 § 6 van het gelijke kansendecreet:

het aanbod van, de toegang tot, de levering en het genot van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn- al dan niet tegen betaling-, met inbegrip van huisvesting.

http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Wetgeving/Vlaanderen/GKGBdecreet.aspx

Rechtbank

Dit dossier komt uiteindelijk voor de rechtbank op 21/11/2016 en wordt door mijzelf  gepleit op 21/08/2017. Op 22/01/2018,vijf maanden later volgt het vonnis:

Retributiereglementen vallen onder de politieke besluitvorming en de rechter mag zich niet uitspreken over de opportuniteit ervan. Gevolg aan de scheiding der machten is het binnen een democratische rechtstaat de taak van de rechtbank om de wetten, decreten en reglementen van (onder meer) Steden en gemeenten toe te passen.

De door mij aangekondigde beroepsprocedure voor het Grondwettelijk hof heeft het stadsbestuur er blijkbaar toe aangezet om de invoering van de parkeervergunning op 19 maart op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad. Hoe onze schepen van mobiliteit daarmee omgaat ziet u op de opname hieronder

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/het-bestuur/vergaderingen-gemeenteraad-en-commissies/bekijk-de-gemeenteraad-live 3:12:41 Ir.5

Heeft ons stadsbestuur wel voldoende bekwaamheid? Als je bedenkt dat de parkeerkaart in heel Europa al meer dan 10 jaar is ingevoerd. Het Brussels gewest, de stad Blankenberge en Turnhout hebben de kaart eveneens. Zou het niet volstaan dat onze schepen van mobiliteit eens navraag doet in die steden en gemeenten ten einde de kaart ook in Gent probleemloos toe te passen?

Of zit er een andere reden achter de niet invoering van die kaart?

De advocaat van het Gentse mobiliteitsbedrijf vatte het in zijn conclusie als volgt samen:

Momenteel geldt in de Gentse binnenstad een substantieel tarief van 60 euro, dit is volkomen verantwoord vanuit de overweging dat 1) in het algemeen, parkeren in de binnenstad uit beleidsmatige overwegingen wordt ontmoedigd en 2) in het bijzonder, het innemen van parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de plaatselijke bewoners zoveel mogelijk moet worden vermeden (en dus extra ontmoedigd wordt).

Als je weet dat er momenteel en tarief van toepassing is van 240 € per 24 uur dan voegt het stadsbestuur letterlijk de daad bij het woord.

Deze regeling heeft voor gevolg dat dienstverleners ofwel hun toevlucht moeten zoeken tot het aanvragen van een parkeervergunning (E9C) a rato van een kost van tienduizenden euro per jaar.

(Acht herstellingen per dag = 40 vergunningen per week en per werknemer) Of genoodzaakt zijn om hun activiteiten in de binnenstad af te bouwen.

Doordat technische dienstverleners tot de groep van knelpuntberoepen behoren, keren ze de stad massaal de rug toe.

En daardoor zijn de Gentenaars finaal nog eens het slachtoffer.

Jurgen Gielen

 

bottom of page